Pregnant Baltimore Woman Akia Eggleston Has Been Missing For 4 Years
Pregnant Baltimore Woman Akia Eggleston Has Been Missing For 4 Years

It's been four years since Akia Eggleston was last seen in Baltimore on May 3, 2017.